Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

 • 001.jpg
 • 002.jpg
 • 003.jpg

Daugavpils pilsētas Centra vidusskolas vēsture sākās tālajā 1962.gadā,kad Latvijas PSR Daugavpils pilsētas deputātu padomes izpildu komiteja pieņēma lēmumu izdalīt jaunās skolas celtniecībai zemes platību Kandavas ielā 17. Būvdarbi ritēja paātrinātā tempā, un 1962. gada 1. septembrī jaunuzceltā vidusskola № 4 svinēja savu pirmo Zinību dienu. Skolas atklāšanas mirkli ar nepacietību gaidīja visi-skolēni, skolotāji, vecāki. Vecāko klašu audzēkņi vasarā stādīja krūmus un kokus pie skolas, palīdzēja celtniekiem ātrāk paveikt palikušos būvdarbus, tīrīja un labiekārtoja mācību telpas. Skolēni no visas pilsētas vēlējās nokļūt jaunajā, modernajā skolā, tomēr par galveno bāzi kļuva 2. un 6. astoņgadīgo skolu audzēkņi, kā arī skolēni no 3. vidusskolas un no 4. cietokšņa vidusskolas.1962.gada 1. septembrī mācību gadu sāka 993 skolēni, kuri veidoja 30 klašu komplektus. Tā, 1. klasē bija 4 paralēles, 2. klasē-4 paralēles, 3.klasē-3 paralēles, 4. klasē-1 paralēle, 5. klasē-5 paralēles, 6. klasē- 4 paralēles, 7. klasē-3 paralēles, 8. klasē-1 paralēle, 9. klasē-4 paralēles, 10. klasē- 1 paralēle. Mācības notika 2 maiņās un nodarbības sākas plkst. 8.15.

59 radoši, ar savu darbu aizraujošie pedagogi gaidīja skolēnus jaunajās, gaišajās klasēs un darbnīcās.

Ar katru gadu tika pilnveidota skolas materiāli tehniskā bāze, noformēti un moderni aprīkoti ķīmijas, fizikas, bioloģijas, matemātikas, ģeogrāfijas, sociālo zinību kabineti. No 1964. gada 4. vidusskola izvēlējās par sava darba svarīgāko prioritāti matemātikas virzienu, bet no 1971. gada skola kļuva par Daugavpils pedagoģiskā institūta fizikas un matemātikas fakultātes bāzes skolu. Konkurss matemātikas klasēs bija īpaši liels.1963. gadā tika izveidotas divas matemātiskā virziena klases, kur katrā mācījās 37 skolēni. Rīgā notika arī pirmā atklātā olimpiāde matemātikā, kurā pirmo vietu izcīnīja 4. vidusskolas audzēknis.

Savu pirmo izlaidumu 4. vidusskola svinēja 1963.gadā, kad par absolventiem kļuva 28 skolēni.No 1962.g. līdz 1963.g. par skolas direktori bija Ņina Stupāne, no 1963.g. līdz 1983.g.- G. Bobrova, no 1983.g. līdz 1987.g.- O. Hļebnikovs, no 1987.g. līdz 2015.g. skolu vadīja N. Hetmane.

Ar katru gadu skola attīstījās , palielinājās līdz 40 klašu komplektiem skolēnu skaits. Skola apvienoja dažādu tautību audzēkņus, rūpējās par savu bērnu garīgo, intelektuālo un fizisko attīstību.

Vispārizglītojošā vidusskola(1.-12.) ar krievu mācību valodu pakāpeniski pārgāja uz mācībām latviešu valodā vidusskolā (pēc valsts programmas). Skolā izveidojās divas mācību plūsmas-krievu un latviešu. Par mācību iestādes vadlīniju kļuva mērķis-radīt apstākļus katram skolēnam izkopt savas spējas atbilstoši viņa dotībām un interesēm, lai sagatavotos praktiskai dzīvei un integrētos Latvijas sabiedrībā. Skolā veiksmīgi tika realizētas 2 mazākumtautību pamatizglītības programmas, 4 vidējās izglītības programmas (humanitārā un sociālā virziena programmas, matemātikas un tehniskā virziena programma, ka arī vispārizglītojošā virziena programma).Skolai vairāku gadu desmitu garumā bija labi sasniegumi valsts un pilsētas priekšmetu olimpiādēs, sporta sacīkstēs, skatēs un konkursos. Skola ir 2001. gada «Draudzīgā aicinājuma» balvas laureāte. Ilgus gadus šajā mācību iestāde veiksmīgi strādāja sporta balles deju studija, meiteņu volejbola komanda, kas bija Latvijas čempioni savā sporta veidā, Pasaules skolēnu volejbola turnīru dalībniece.

Skola ir dzīvs organisms, kas dzīvo līdzi savam laikam un sava laika prasībām, skola attīstās un pilnveidojas laikam līdzi. Tā, 2002.gada Daugavpils pilsētas Dome pieņēma lēmumu par pilsētas skolu optimizāciju. Šīs reorganizācijas process skāra arī 4. vidusskolu. Daugavpils pilsētas dome nolemj veikt Daugavpils 4.vidusskolas, Eksperimentālās vidusskolas un 5. pamatskolas reorganizāciju ar mērķi izveidot Daugavpils pašvaldības ģimnāziju un pamatskolu. Ēkā Parādes ielā 7 izveidot pamatskolu 1.-9.klasēm, kur piedāvāt izglītoties 5. pamatskolas 1.-9. klasei un 1.-4. klasei no 4. vidusskolas. Ēkā Kandavas ielā 17 izveidot pašvaldības ģimnāziju ar proģimnāzijas klasēm 7.-12.kl.,kur piedāvāt turpināt izglītoties 4. vidusskolas 5.-12.kl. (pārejas posms) un Eksperimentālās vidusskolas 10.-12. klasēm. Tā parādījās jaunā mācību iestāde-Daugavpils pilsētas Centra ģimnāzija. Centra ģimnāzija kļuva par bagātu mācību un audzināšanas tradīciju mantinieci, guva jaunas, laikam atbilstošas iespējas attīstīt savu materiāli tehnisko un metodisko bāzi, saglabāja stipru pedagoģisko kolektīvu un guva lielu autoritāti pilsētā.

Eksperimentālā vidusskola, kas tika apvienota 2002. gadā ar 4. vidusskolu, bija vidējā vispārizglītojošā mācību iestāde. Tās pamatuzdevums bija sagatavot audzēkņus izglītības turpināšanai DPU, kā arī citās LR augstskolās. Eksperimentālajā vidusskolā mācības notika latviešu un krievu valodā šādos virzienos: filoloģija un vēsture, fizika un matemātika, bioloģija un ķīmija. Skola tika izveidota 1990.gadā. Par pedagogiem, galvenokārt, strādāja universitātes habilitētie doktori, doktori, maģistri. Mācības notika pēc īpašiem plāniem un programmām. Daudzi pedagogi darbā izmantoja pašu sarakstītās mācību grāmatas un metodisko literatūru. Universitātes docētāju darbs paaugstināja audzēkņu zināšanu līmeni, sekmēja vidusskolas un augstskolas sadarbību. Skola izmantoja universitātes mācību un materiāli tehnisko bāzi, strādāja ar modernām iekārtām laboratorijās, datorklasēs, izmantoja universitātes sporta bāzi un bibliotēkas grāmatu fondu. Viens no galvenajiem skolas īstenotajiem veiksmīgajiem eksperimentiem bijis bilingvālās mācību metodes ieviešana mācību procesā. Rezultātā, skolu beidzot, skolēns, kas nācis no skolas ar krievu mācību valodu, ir apguvis visus mācību priekšmetus valsts valodā un tādējādi spēj bez grūtībām turpināt izglītību augstākajās mācību iestādēs, kurās studijas notiek valsts valodā. Izglītības ministrijas rīkotājā ikgadēja skolu konkursā «Lielā Pūce» tika vērtēta skolu iespēja izglītot gudrākos un talantīgākos skolēnus, vietējo un valsts olimpiāžu uzvarētājus. 2000.gadā Daugavpils Eksperimentālā skola ieguva ceturtās labākās skolas statusu Latvijā. Skolotājiem un skolēniem bija ar ko lepoties.

Par Eksperimentālās vidusskolas pirmo direktoru kļuva Vitolds Gedroics (1990.-1994.), bet no 1994. gada un līdz 2002.gadam skolas vadību pārņēma Rita Vorobjova.

Tā, jaunizveidotajai Centra ģimnāzijai bija bagāta izcelsmes vēsture, pateicīga augsne tālākai attīstībai. 2002.gada 1. septembrī ģimnāzijas direktore Nadežda Hetmane sveica Zinību dienā 938 ģimnāzistus. Ģimnāzijā bija divas plūsmas- krievu un latviešu. Mācīties jaunajā skolā izvēlējas gan pilsētas bērni, gan bērni no dažādiem Latgales rajoniem. Ģimnāzija lepojas ar savu sadarbību ar DU un Rīgas Tehnisko universitāti, mācību iestādē strādā augsti profesionāls pedagogu kolektīvs, daudziem skolotājiem ir maģistra, doktora zinātniskais grāds. Jau no savas dibināšanas pirmajiem gadiem skola piedāvāja lielu izglītības programmu izvēli gan vidusskolas posmā, gan pamatskolas posmā. Tika piedāvāts bilingvālās izglītības modelis, kurš deva lielisku iespēju sagatavot skolēnus pārējai uz mācībām latviešu valodā vidusskolā. Ģimnāzijas skolotāji ir mācību grāmatu un metodisko palīglīdzekļu autori: bilingvālajā metodikā, matemātikā, krievu valodā, mājturībā. Pedagogi piedalījās dabaszinību un matemātikas priekšmetu valsts standarta aprobācijas ESF ietvaros. Ģimnāzijas mācību valodas ir latviešu un krievu. Par darba svarīgāko mērķi kļuva ģimnāzijas darbības pilnveidošana trijos attīstības virzienos, lai veicinātu tās konkurētspēju valsts līmenī: modernizēts saturs, sakārtota radošā vide un konkurētspējīgs skolēns. Mācības ģimnāzijā ir orientētas uz to, lai vairums skolēnu turpinātu savu izglītību augstākajās mācību iestādēs un būtu konkurētspējīgi Latvijā un Eiropā. Ģimnāzijas administrācija veltī lielu uzmanību materiāli tehniskās bāzes pilnveidei. ESF projekta ietvaros tika modernizēti mācību kabineti , izveidots informācijas centrs, veikts remonts aktu un sporta zālē, modernizēta ēdnīca. Ģimnāzijai ir savi īpašie piedāvājumi un iespējas:

 • apgūt izglītību divās valodās (gan latviešu, gan krievu);
 • padziļināti apgūt dabaszinību priekšmetus (matemātiku, fiziku, ķīmiju), datortehnoloģijas, svešvalodas un sociālzinību priekšmetus;
 • darboties valsts un starptautiskajos projektos un apmeklēt dažādas valstis;
 • apgūt 2-3 svešvalodas (angļu, vācu, franču, latviešu plūsmā-krievu);
 • nodarboties ar tautas vai sporta dejām, teātra studijā;
 • nodarboties ar sporta spēlēm (volejbols, futbols, basketbols, koriģējošā vingrošana) ārpusstundu laikā;
 • individuālās mācību konsultācijas un nodarbības informācijas centrā (TIMD);
 • individuālās konsultācijas skolēniem un vecākiem pie psihologa;
 • saņemt atbalstu par labiem panākumiem mācībās un aktīvu dalību ģimnāzijas dzīvē.

Daugavpils pilsētas Centra ģimnāzija lepojas ar saviem rezultātiem valsts izlaiduma eksāmenos- arvien vairāk skolēnu centralizētajos eksāmenos iegūst ABC līmeņa vērtējumu. Ģimnāzijas vārdu pilsētas, valsts un starpvalstu olimpiādēs un konkursos spodrina talantīgākie audzēkņi. Katru gadu no vairākām Latvijas augstskolām ģimnāzija saņem pateicības rakstus par saviem absolventiem, kuri kļuva par zinošiem un izpildīgiem studentiem.2007.g.12.decembrī ģimnāzija ir saņēmusi Latvijas Valsts prezidenta pateicību par izciliem sasniegumiem mācību priekšmetu nacionālajās olimpiādēs.

2010.gadā martā Daugavpils pilsētas dome mācību iestāžu optimizācijas procesa ietvaros (2. posms) nolemj reorganizēt Daugavpils 5. pamatskolu un Daugavpils pilsētas Centra ģimnāziju, ar 2010.gada 1. jūliju Daugavpils 5. pamatskolu pievienojot Daugavpils pilsētas Centra ģimnāzijai.

Daugavpils 5. vidusskola bija veidota 1953. gadā, kad tika reorganizēta 2.septiņgadīgā skola un izveidota jauna mācību iestāde.

Līdz 1964.g. 5. vidusskola atradās Saules un Mihoelsa ielu krustojumā. Kopš 1964.g. skola atrodas pilsētas centrā – Parādes ielā 7, Dubrovina parka teritorijā. 1955./1956. mācību gadā skolēnu skaits bija 715, bet klašu komplektu skaits – 15.

5.vidusskolas (pamatskolas)direktori bija Proskovja Maskat (1952.-1954.g.), Zdislavs Filipeckis (1954.-1964.g.), Zinaīda Krahmaļjova (1964.-1966.g.), Lidija Bagele (1966.-1985.g.), Genrihs Lazdans (1985.-1990.g.), Mečislavs Bogdanovičs (1990.-1996.g.), Anatolijs Gržibovskis (1996.-2010.g.).

2012. gada 1. augustā ar Daugavpils pilsētas domes lēmumu Daugavpils pilsētas Centra ģimnāzija maina savu nosaukumu. Reģistrācijas apliecībā ir ierakstīts jauns mācību iestādes nosaukums- Daugavpils Centra vidusskola.

2012./2013.mācību gadā Centra vidusskolā mācās 540 skolēni (1.-4.kl.-204, 5.-9.kl.-208, 10.-12.kl.-128). Klašu komplektu skaits ir 22 (1.-4.kl.-8, 5.-9.kl.-9, 10.-12.kl.-5). Tā sākas Centra vidusskolas jauns darba periods.

2015./2016. m. g. par skolas direktoru kļuva Jurijs Visockis.

Skolas absolventu vidū ir pazīstami mūsu pilsētā, valstī un pasaulē cilvēki, kuriem ir izcili sasniegumi sportā, mūzikā, teātra mākslā, zinātnē, sabiedriskajā darbā.

Skolas īpašie piedāvājumi un iespējas:

 • iegūt kvalitatīvu izglītību vienā no mūsdienīgām izglītības programmām;
 • apgūt izglītību divās valodās( gan latviešu, gan krievu);
 • fakultatīvajās nodarbībās apgūt programmu «Automācība» un sagatavoties «B» kategorijas transporta līdzekļu vadīšanas tiesību iegūšanai;
 • ar savām idejām un iniciatīvu veidot skolas gaisotni;
 • bez maksas apmeklēt konsultācijas pie visiem mācību priekšmetu skolotājiem;
 • matemātikas un dabaszinātņu jomas (fizika, ķīmija, bioloģija) priekšmetu skolotāju vadībā izmantot skolas bagāto mācību materiālu un iekārtu klāstu;
 • saņemt atbalstu no skolotājiem dalībai olimpiādēs, konkursos, pētniecisko darbu izstrādē;
 • izmantot skolas sporta zāli;
 • nodarboties ar sporta dejām, teātra studijā;
 • papildināt savas zināšanas un erudīciju informatīvajā centrā, bibliotēkā un karjeras centrā;
 • starpbrīžu un brīvstundu laikā apmeklēt skolas kafejnīcu;
 • aktīvi iesaistīties dažādos konkursos, meistarklasēs un projektos;
 • saņemt atbalstu par labiem panākumiem mācībās un aktīvu dalību skolas dzīvē.

Skolas lepnums un gods ir skolas audzēkņi.

Veidosim skolas vēsturi kopā!

 

Piemiņas plāksne skolotājam Arkādijam Kurmeļevam

3. janvārī 2020.g. Daugavpils Centra vidusskolā tika svinīgi atklāta piemiņas plāksne izcilajam matemātikas skolotājam, Goda daugavpilietim Arkādijam Kurmeļevam.

Arkādijs Kurmeļevs Daugavpils 4.vidusskolā (tagad Daugavpils Centra vidusskolā) nostrādāja 36 gadus – no skolas atklāšanas brīža 1962.gadā līdz 1998.gadam. Viņš ir dzimis 1931.gadā netālu no Daugavpils. Jau bērnības gados iemīlējās matemātikā. Tas arī noteica profesijas izvēli – viņš iestājās Skolotāju institūtā un kļuva par matemātikas skolotāju. 1963. gadā pēc A. Kurmeļeva iniciatīvas 4.vidusskolā tika atvērtas Daugavpilī pirmās matemātikas novirziena klases, kas ilgus gadus noteica skolas galveno darbības virzienu, deva iespēju skolēniem demonstrēt izcilus rezultātus mācībās un olimpiādēs. 2010.gadā Arkādijam Kurmeļevam tika piešķirts Goda daugavpilieša tituls. Arī pēc aiziešanas pensijā skolotājs saglabāja ciešus sakarus un labas attiecības ar saviem bijušajiem skolēniem. Viņa mājās bieži viesojās absolventi, un skolotājs atcerējās katru personīgi. A. Kurmeļevs miris 2019.gada 8.janvārī Daugavpilī 88 gadu vecumā.

Doma pie skolas sienas piestiprināt skolotājam veltītu piemiņas plāksni radās 1962.gada absolventiem. Iniciatīvu atbalstīja arī citi skolas absolventi, un tika savākta nepieciešamā naudas summa plāksnes izveidei. Plāksnes skices autors ir Romualds Gibovskis.

Plāksnes atklāšanas ceremonijā piedalījās A. Kurmeļeva skolēni, kolēģi, sieva un meita, draugi, skolas audzēkņi  un skolotāji. Visi klātesošie atcerējās skolotāju kā ļoti sirsnīgu, gudru cilvēku ar brīnišķīgu runas talantu, cilvēku, kas nepārtraukti pilnveidoja savas zināšanas, bija radošs, sportisks un daudzpusīgi izglītots. Pateicībā par gūtajām zināšanām un dzīves pieredzi A.Kurmeļeva skolēni par savu skolotāju un audzinātāju gatavojas izdot arī grāmatu.

Daugavpils Centra vidusskola pateicas A. Kurmeļeva audzēkņiem par iniciatīvu un ieguldīto darbu! Mūsdienu skolai ļoti svarīgi atcerēties pagātnes tradīcijas, saglabāt un nostiprināt tās.

View the embedded image gallery online at:
https://www.dcv.lv/vest#sigProIddd734da233