Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel./fax (+371) 65429872, www.dcv.lv, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 003.jpg
  • 004.jpg
  • 005.jpg

Mūsdienu pasaulē lielāka nozīme ir prasmēm un spējai izmantot zināšanas reālās situācijā, nevis tikai noteiktam zināšanu kopumam. Lai mazinātu vispārējās izglītības iestāžu izglītojamo priekšlaicīgās mācību pārtraukšanas riskus, ir svarīgi pievērst uzmanību katram skolēnam, kam rodas grūtības mācībās. Projekts PuMPuRS sniedz atbalstu pedagogiem un palīdz tikt galā ar profesionālās darbības izaicinājumiem.

2019./2020.m.g. februārī un martā notika kursi, kurus varēja apmeklēt pedagogi un citi skolas darbinieki, kas ir iesaistīti PuMPuRS projektā. Lekcijas mijās ar praktiskam nodarbībām un diskusijām, kuru centrā bija tēmas «Atbalstoša mācību vide- resurss izglītībā», «Individuāla un grupu konsultēšana kā profesionālās darbības veids izglītībā». Atbalstoša mācību vide ir mērķtiecīgi organizēts fizisko, sociālo un informatīvo apstākļu kopums. Tas ir mediju, materiālu un instrukciju kopums. Tomēr atbalstoša vide nav iedomājama bez ētisko aspektu ievērošanas. Pedagoga ētiskā uzvedība ietver tādus svarīgus ētikas principus kā profesionalitāte un koleģialitāte, brīvība un atbildība, taisnīgums un patiesums, cieņa un pašcieņa, smalkjūtība. Pedagoga misija ir radīt apstākļus, kuros izglītojamo mācību pārtraukšanas riski tiek samazināti, izglītojamie apgūst un pārmanto kultūrvērtības, veido savas personības īpašības, sistematizē zināšanas , pilnveido dzīves darbības. Īpaša uzmanība apmācības kursos bija pievērsta ģimenei kā izglītojamā mācīšanās sasniegumu un emocionālās labizjūtas veicinātājai. Kursu dalībnieki , strādājot grupās, meklēja atbildes uz aktuālākajiem jautājumiem, vērtēja un analizēja mācību situācijas, analizēja iespējamos mācību pārtraukšanas riskus, meklēja iespējamo risinājumu, vērtēja mācību vides resursus, iejutās mācību procesa dalībnieku lomās, meklējot praktiskus soļus problēmsituāciju risināšanai. Nodarbību pievienotā vērtība bija saistīta ar kursu dalībnieku pedagoģiskās pieredzes stāstiem un piemēriem.

Nodarbību cikls «Individuāla un grupu konsultēšana kā profesionālās darbības veids izglītībā» palīdzēja apzināties pedagoģiskās konsultēšanas uzdevumus un mērķus. Pedagoģiskā konsultēšana - specifiski orientētas sarunas algoritms, ko mācījās apgūt PuMPuRS kursu dalībnieki. Konsultēšanas laikā no psiholoģijas viedokļa svarīgi ievērot visus faktorus - verbālos un neverbālos, gūt izglītojamā uzticību , radīt labvēlīgu emocionālo kontaktu , ievērot tādus pedagoģiskās konsultēšanas pamatprincipus kā labvēlība un cieņa, konfidencialitāte un godīgums, uzmanība un pacietība.  

Divu dienu apmācības kursi projekta ietvaros bija nenovērtējams atbalsts visiem pedagogiem, skolas darbiniekiem darbā strauji mainīgajos dzīves apstākļos.

Kursu dalībniece skolotāja J. Bendorjusa