Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Parasti rudens ir laiks, kad zemnieki ievāc bagātīgu ražu, taču mūsu skolā gada beigās sakrājās liels klāsts skolēnu radošo darbu, kuri veikti dabaszinību un bioloģijas stundās, realizējot mācību programmu 4.-10.klasēs. Lai varētu vienkopus apskatīt šos brīnišķīgos darbus, iepazīties ar citu veikumu, salīdzināt un novērtēt savu darbu, tika izveidota modeļu izstāde.

Modelēšana ir metode izzināt un izpētīt objektus, balstoties uz reāli eksistējošiem priekšmetiem, procesiem vai parādībām, tos būvēt ar mērķi saņemt šo parādību skaidrojumus. Pirmais modeļa izbūves posms paredz sākotnējo zināšanu esamību par objektu – oriģinālu. Modeļa izzināšanas iespējas nodrošina to, ka modelis atspoguļo (attēlo, imitē) kaut kādas nozīmīgas objekta – oriģināla iezīmes. Otrajā posmā objekts parādās kā patstāvīgs izziņas priekšmets. Šobrīd dažādās cilvēka darbības jomās tiek izmantota modelēšana: rudzu audzēšanas modeļi, automobiļu ražošanas modeļi, atsevišķu cilvēka orgānu funkcionēšanas modeļi u.c.

Arī jaunā mācību programma paredz modelēšanu dabaszinību un bioloģijas mācību stundās no dažādiem materiāliem, brīvi izvēloties un iztēlojoties savu modeli. Pirms veicamā darba tiek izskaidroti kritēriji, pēc kuriem skolēns tiks novērtēts. Darbi tiek veikti klasē, visu klātbūtnē, tāpēc prieks un gandarījums par paveikto ir milzīgs, jo par savu darbu ir jāstāsta, konkrēti minot visus nosaukumus, tad tas ir jāuzraksta, jānovērtē sevi un citu klasesbiedru darbs. 4.klašu temats bija  ,,Vienkāršo mehānismu modeļi”, 5.klašu – ,,Kompozītmateriāli”, 7.klases veidoja šūnu modeļus, bet 10.klase – polimēru modeļus. Ļoti ceram, ka iegūtās zināšanas, prasmes un ieradumi palīdzēs nākotnē izprast un risināt kompleksas problēmas, kritiski izvērtēt sevi un citus, risināt dabaszinātniskus uzdevumus.

Informāciju sagatavoja T.Baranovska un M.Skutele